LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN YPKDT
JANUARI HINGGA DISEMBER 2021

JANJI

MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH PERKHIDMATAN

JUMLAH MENEPATI STANDARD

% MENEPATI STANDARD

JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD

% TIDAK MENEPATI STANDARD

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

UNIT KEWANGAN (UKW)

1.     Memastikan semua tuntutan yang lengkap dibayar dalam tempoh 14 hari bekerja.

903

100

903

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT (UKK)

1.    Merancang dan melaksanakan promosi dan publisiti terhadap dasar, aktiviti, program dan perkhidmatan YPKDT yang diarahkan oleh pengurusan dari masa ke semasa.

183

100

183

2.     Menyedia dan menerbitkan Buku Laporan Tahunan YPKDT 1 kali setahun.

1

100

1

3.     Menyedia dan menerbitkan Buletin YPKDT satu (1) keluaran setahun.

1

100

1

4.     Memantau dan mengemaskinikan kandungan portal, Facebook, Instagram, Youtube dan Twitter YPKDT setiap hari waktu bekerja.

202

100

202

5.     Mengeluarkan Nota Kepada Editor (NE) selewat-lewatnya dalam tempoh 24 jam sebelum tarikh program dan mengedarkan Kenyataan Media kepada media massa serta merta sebaik sahaja diterima.

9

100

9

6.     Menguruskan liputan media dengan cekap dan berkesan bagi memastikan publisiti yang positif dan menyeluruh mengenai YPKDT dari masa ke semasa.

9

100

9

7.     Memberi maklumbalas kepada pertanyaan / aduan pelanggan dengan cepat dan tepat dalam tempoh masa berikut :

Akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari bekerja;

Maklum balas awal dalam tempoh 3 hari bekerja; dan

Laporan status bulanan aduan awam kepada pengurusan.

69

100

69

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT (UTM)

1.      Menyelenggara dan menyelesaikan aduan / masalah sistem atas talian / laman web rasmi dalam tempoh 14 hari waktu bekerja dari tarikh aduan diterima.

25

100

25

2.     Memastikan perkhidmatan atas talian hendaklah sentiasa berfungsi.

250

68

115

32

365

3.     Mengemaskini kandungan laman web jabatan dalam tempoh dua (2) hari waktu bekerja dari  tarikh maklumat diterima.

120

100

120

4.     Memastikan ketersediaan capaian Laman Web Rasmi YPKDT adalah 99.5%.

365

100

365

5.     Memastikan ketersediaan perkhidmatan rangkaian pada tahap sekurang-kurangnya 99.9%.

365

100

365

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KELUARGA

UNIT PEMBANGUNAN KELUARGA (UPK)

1.     Memastikan ceramah dan aktiviti Modul Keluarga Sakinah dilaksanakan minima 25 kali sebulan oleh Penggerak Sakinah Darul Ta’zim

5511

91

546

9

6057

2.     Memastikan aktiviti dan Pengamalan Sakinah dilaksanakan minima 30 kali sebulan oleh Penggerak Hospital Darul Ta’zim

729

76

231

24

960

3.     Memastikan program Pengamalan Sakinah dilaksanakan minima 10 kali setahun

26

260

 

10

4.     Menerima permohonan kerjasama untuk melaksanakan program – program kekeluargaan daripada semua lapisan masyarakat sekurang-kurangnya 10 kali setahun.

108

100

108

UNIT PEMBANGUNAN WANITA

1.      Memastikan pendaftaran ibu tunggal dan wanita berpendapatan rendah yang diterima akan diproses dalam tempoh tiga (3) hari waktu bekerja.

629

100

629

2.     Menawarkan kursus kemahiran menjana pendapatan kepada ibu tunggal dan wanita berpendapatan rendah yang berdaftar berdasarkan peruntukan semasa.

5

100

5

3.     Mengemaskini data ibu tunggal dan wanita berpendapatan rendah dalam Sistem Maklumat Golongan Sasar (SMART) sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun.

4

100

4

4.     Memastikan pelbagai program dan aktiviti wanita dilaksanakan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun.

10

250

4

5.     Memastikan permohonan bantuan peralatan golongan ibu tunggal dan wanita berpendapatan rendah diproses dalam tempoh 3 – 6 bulan.

141

100

141

6.     Memastikan pelbagai pengisian dan aktiviti dilaksanakan di Pusat Jayadiri YPKDT sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun.

5

125

4

BAHAGIAN DASAR & PENYELIDIKAN

UNIT KAJIAN & PENYELIDIKAN (UKP)

1.     Mengkaji semula (review) dan mengemaskini Pelan Tindakan Strategik sekurang- kurangnya sekali dalam tempoh dua (2) tahun. 

1

100

1

2.     Melaksanakan sekurang- kurangnya satu (1) projek penyelidikan dalam tempoh setahun.

1

100

1

3.     Menyediakan dua (2) laporan penyelidikan keberkesanan program bagi memastikan  inisiatif-inisiatif yang terkandung di dalam projek / program / aktiviti adalah relevan. 

4

200

2

4.     Memantau sekurang- kurangnya empat (4) program dalam masa setahun yang dilaksanakan oleh jabatan agar terus relevan dan memberi impak kepada masyarakat.

4

100

4

5.     Membentangkan hasil penyelidikan dan inovasi kepada pihak pengurusan dalam tempoh 14 hari  selepas kajian disiapkan.

6

100

6

6.     Menghasilkan perancangan pembangunan latihan/ projek khas/ program kepada jabatan berdasarkan hasil dapatan kajian.

3

100

3

7.     Mengemaskini dan menyelaras borang – borang kegunaan jabatan sekurang- kurangnya sekali dalam tempoh dua (2) tahun.

1

100

1

8.     Memperkuat rangkaian kerjasama kumpulan penyelidik di pelbagai rangkaian strategik untuk melaksanakan kajian.

3

100

3

UNIT PEMBANGUNAN STRATEGIK (UPS)

 

1.     Membangunkan sekurang-kurangnya satu (1) projek baharu melibatkan Projek Sosial (Projek Pembangunan Komuniti) setahun berdasarkan hasil kajian yang telah dijalankan mengikut peruntukan semasa.

1

100

1

2.     Menyediakan Latihan Keusahawanan kepada Kumpulan Sasar di bawah seliaan YPKDT sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun berdasarkan peruntukan semasa.

4

100

4

3.     Menyediakan program / projek yang akan memberikan manfaat kepada Golongan Belia di bawah Kumpulan Sasar (B40) sekurang-kurangnya satu (1) berdasarkan peruntukan semasa.

3

100

3

4.     Memproses permohonan peserta bagi setiap program / projek di bawah kendalian unit sekurang-kurangnya dua puluh (20) hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan.

389

80

97

20

486

5.     Melaksanakan pemantauan usahawan rintis di bawah seliaan YPKDT sekurang-kurangnya satu (1) kali bagi setiap enam bulan / setiap penggal.

2

100

2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KANAK-KANAK & REMAJA

UNIT PEMBANGUNAN AWAL KANAK-KANAK & REMAJA

1.     Memastikan proses pendaftaran permohonan kemasukan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

106

100

106

2.     Memastikan kelulusan kemasukan yang layak atau tidak layak ke JCC YPKDT dalam tempoh Empat Belas (14) hari bekerja.

72

67.9

34

32.1

106

3.     Memastikan khidmat asuhan kanak-kanak kepada kakitangan awam bermula pada jam 7 pagi hingga 6 petang pada hari bekerja (5 hari seminggu).

82

100

82

4.     Memastikan pembayaran yuran diterima pada 25 – 30 hb setiap bulan.

175

85.8

29

14.2

204

5.     Memastikan Aduan yang diterima diproses dalam tempoh Lima (5) hari bekerja.

1

100

1

6.     Mengadakan hari terbuka sekurang-kurangnya satu (1) kali pada setiap tahun.

0

1

100

1

UNIT KAUNSELING & MOTIVASI (UKM)

1.     Memastikan permohonan mendapatkan perkhidmatan kaunseling dan rundingcara diproses dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima.

434

100

434

2.     Memastikan khidmat kaunseling atau rundingcara diberi dalam tempoh 14 hari  dari tarikh permohonan tertakluk kepada persetujuan dan kehadiran klien.

434

100

434

3.     Melaksanakan sekurang – kurangnya 10 program motivasi/webinar di peringkat jabatan, institusi pada setiap tahun.

31

310

10

4.     Melaksanakan sekurang-kurangnya 100 sesi kaunseling di seluruh daerah.

434

434

100

UNIT PEMBANGUNAN ORANG KURANG UPAYA (UPOKU)

1.     Memastikan pendaftaran maklumat OKU yang mencari pekerjaan diproses dalam tempoh tiga (3) hari waktu bekerja

13

100

13

2.     Memastikan penempatan pekerjaan OKU yang berpotensi dibantu dalam   tempoh 14 hari dari tarikh didaftarkan.

3

100

3

3.     Melaksanakan pemantauan OKU yang telah ditempatkan bekerja dalam tempoh enam (6) bulan.

1

33

2

67

3

4.     Melaksanakan empat (4) kursus kemahiran setahun di Negeri Johor berdasarkan peruntukan semasa.

2

50

2

50

4

5.     Menyediakan perkhidmatan Jurubahasa Isyarat Malaysia profesional bagi memenuhi keperluan pelanggan (Jabatan Kerajaan /Swasta/Individu).

88

100

88

 

 

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN YPKDT
JANUARI HINGGA DISEMBER 2017

JANJI

MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH PERKHIDMATAN

JUMLAH MENEPATI STANDARD

% MENEPATI STANDARD

JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD

% TIDAK MENEPATI STANDARD

UNIT KEWANGAN (UKW)

 

1.    Memastikan semua tuntutan yang lengkap dibayar dalam tempoh 14 hari bekerja.

105

100

UKW – 1

UNIT KEKELUARGAAN (UKK)

 

1.     Memastikan ceramah Modul Keluarga Sakinah dilaksanakan minima 20 kali setiap bulan di semua kawasan Dewan Undangan Negeri Johor  (DUN).

 

14412

100

UKK – 3

2.     Memastikan program Pengamalan Sakinah dilaksanakan minima sekali setahun di semua kawasan Dewan Undangan Negeri Johor  (DUN).

 

73

100

 

3.     Menjalankan aktiviti MKS di setiap Perkampungan Sakinah pada setiap bulan di setiap daerah.

30

100

 

UNIT WANITA & NGO (UWNGO)

 

1.       Memastikan permohonan pendaftaran ibu tunggal di setiap daerah diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari.

343

100

UWNGO – 4

 

2.     Memastikan kursus Kemahiran kepada ibu-ibu tunggal dan wanita yang berpendapatan rendah dilaksanakan di seluruh daerah sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.

53

100

3.     Memastikan maklumat pendaftaran ibu tunggal dikemaskini oleh semua daerah empat (4) kali setahun.

4

100

4.     Memastikan pelbagai program wanita dilaksanakan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun.

4

100

UNIT KAJIAN & PENYELIDIKAN (UKP)

 

1.     Menyelesaikan analisa borang penilaian program yayasan dalam tempoh satu (1) minggu.

7

100

UKP – 2

2.     Memastikan penemuan hasil kajian dibentangkan kepada pihak pengurusan dalam tempoh dua (2) minggu selepas kajian disiapkan.

7

100

UNIT PEMBANGUNAN MODUL DAN LATIHAN (UPML)

 

1.     Mengkaji keberkesanan dan menambahbaik Modul Keluarga Sakinah serta panduan dan kaedah pengamalan Modul Keluarga Sakinah pada setiap tahun.

1

100

UPML – 2

2.     Memastikan latihan diadakan kepada Pegawai Penyelaras dan Pegawai Penggerak sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun.

4

100

UNIT MOTIVASI & KAUNSELING (UMK)

 

1.     Melaksanakan 10 program motivasi di peringkat jabatan, Institusi dan sekolah pada setiap tahun.

75

100

UMK – 3

2.     Memastikan tindakan serta merta diambil terhadap semua permohonan perkhidmatan kaunseling atau rundingcara dalam waktu bekerja.

70

100

3.     Memastikan khidmat kaunseling atau rundingcara diberi dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh aduan diterima.

70

100

UNIT PROJEK SOSIAL (UPS)

 

1.     Memastikan proses permohonan bantuan peralatan golongan ibu tunggal dan wanita berpendapatan rendah  diselesaikan dalam tempoh tiga (3) bulan.

60

100

UPS – 3

2.     Memastikan bantuan peralatan golongan ibu tunggal dan wanita berpendapatan rendah  yang telah diluluskan disampaikan dalam tempoh satu (1) bulan.

60

100

3.     Memastikan khidmat penjagaan kanak-kanak / bayi kepada kakitangan awam bermula pada jam 7.15 pagi hingga 6.00 petang hari bekerja di TASKA YPKDT.

237

100

4.     Memastikan penyelenggaraan bangunan Pusat Dialisis NKF-YPKDT Permas Jaya yang mempunyai kerosakan diambil maklum dan tindakan selepas kelulusan Ketua Pegawai Eksekutif dalam tempoh (1) bulan.

Tiada kerosakan major

 

UNIT PROMOSI & PUBLISITI (UPP)

 

1.    Memberi informasi dan menyediakan perkhidmatan pameran YPKDT yang diperlukan oleh pihak berkenaan.

15

100

UPP – 3

2.     Menerbitkan Buletin YPKDT sekurang-kurangnya sekali setahun.

1

100

3.     Memastikan aduan dijawab dalam masa tiga (3) hari waktu bekerja.

25

100

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT (UTM)

 

1.       Menguruskan pembangunan sistem aplikasi dalaman jabatan diselesaikan dalam tempoh enam (6) hingga 12 bulan.

2

100

UTM – 4

2.     Menyediakan keperluan prasarana ICT dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan Ketua Pegawai Eksekutif.

12

100

   

3.     Memberi maklumbalas aduan kerosakan dalam tempoh satu (1) hari dan membuat penyelesaian dalam tempoh tiga (3) hari.

11

100

 

4.     Mengemaskini kandungan laman web jabatan dalam tempoh dua (2) hari dari tarikh maklumat diterima.

96

100

 

UNIT PENEMPATAN PEKERJAAN ORANG KURANG UPAYA (UPPOKU)

1.       Memastikan permohonan pekerjaan OKU didaftarkan dalam tempoh satu (1) hari.

143

100

UPPOKU – 4

2.     Memastikan padanan kerja calon OKU yang berkelayakan dilaksanakan dalam tempoh satu (1) minggu.

30

100

3.     Memastikan penempatan pekerjaan OKU dibantu dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh didaftarkan.

21

100

4.     Melaksanakan pemantauan OKU yang telah ditempatkan bekerja dalam tempoh enam (6) bulan. 

360

100

 

Skip to content