Khidmat Pelanggan

Search

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KANAK-KANAK & REMAJA

BAHAGIAN PEMBAGUNAN KANAK-KANAK & REMAJA

AHMAD NAJAHAL HAFRIZ BIN ZULKIFLI
KETUA BAHAGIAN 

Bahagian ini diterajui oleh Ketua Bahagian dan dibantu oleh ketua unit di bawah Bahagian Pembangunan Kanak-kanak dan Remaja.

Bahagian ini bertanggungjawab terhadap perkara-perkara berkaitan :

 • Memastikan perkhidmatan psikologi dan kaunseling di bawah YPKDT mematuhi etika dan akta di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia

 • Menyediakan program bimbingan, sokongan, dan nasihat kepada samada ada kepada individu atau pun kelompok melalui perkhidmatan kaunseling, program motivasi dan program kesihatan mental

 • Mewujudkan sebuah masyarakat yang inklusif, di mana individu berkeperluan khas diterima, dihargai, dan mempunyai akses yang sama dalam pelbagai aspek kehidupan

 • Memastikan pemerkasaan individu orang kurang upaya (OKU) untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat yang berdaya maju dan mendapat peluang yang sama untuk pertumbuhan dan kejayaan mereka.

 • Menyediakan lingkungan yang inklusif dan selamat melalui pengwujudan Taska JCC bagi menyokong perkembangan kanak-kanak secara optimum

 • Memastikan kanak-kanak mempunyai pendidikan yang berkualiti dan kurikulum yang komprehensif sesuai dengan perkembangan kanak-kanak melalui implementasi Modul Jauhar Childcare Centre

Unit utama adalah:

Memperkasa dan mempromosi perkhidmatan kaunseling dan rundingcara yang profesional

Menyelaras program-program intervensi yang sesuai bagi meningkatkan kesejahteraan mental dan pengurusan krisis

Menyelaras program-program latihan yang profesional kepada kaunselor dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisma kaunselor sesuai dengan keperluan semasa

Menyelaras kempen kesedaran umum bagi menangani stigma terhadap golongan OKU dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang disability melalui pendidikan dan latihan

Menggalakan OKU yang berpotensi dengan menyediakan latihan, penempatan pekerjaan dan job coaching di tempat kerja.

Membina jaringan strategik dengan majikan dan organisasi untuk menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada OKU.

Menyediakan program latihan inklusif kepada OKU yang berpotensi dengan menyediakan kursus kemahiran yang mampu menjana pendapatan mereka

Menyelaras program berkaitan perkembangan emosional dan sosial kepada kanak-kanak melalui sistem pendidikan di Taska Jauhar Childcare Centre (JCC)

Memastikan taska JCC mempunyai persekitaran yang selamat dan kondusif bagi mendorong kreativiti kanak-kanak

Memberikan perkhidmatan yang profesional dan menyediakan program intervensi yang komprehensif disamping memastikan kebajikan golongan kanak-kanak dan OKU di dukung dan dijaga

Mewujudkan sebuah komuniti yang inklusif, penyayang, dan berdaya saing kepada rakyat Johor khususnya golongan kanak-kanak, Orang Kurang Upaya (OKU) dan masyarakat umum bagi mencapai potensi penuh dalam mempromosikan kesejahteraan holistik

PERANAN / FUNGSI

Bahagian Pembangunan Kanak-kanak dan remaja bertanggungjawab dalam merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan program / aktiviti yang inklusif berkaitan kesejahteraan psikologi di bawah MINDX, pembangunan Orang Kurang Upaya (OKU) serta perkembangan kanak di Taska Jauhar Childcare Centre (JCC) bagi mewujudkan kesejahteraan yang holistik ke arah menghakupayaakan (empowerment) semua golongan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama ke arah kehidupan yang lebih bermakna di dunia dan di akhirat.

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga kerja YPKDT berjanji akan memberi perkhidmatan berkualiti seperti berikut:

1. UNIT PENTADBIRAN

 • Memberikan perkhidmatan yang profesional, cekap serta mesra didalam melaksanakan urusan perkhidmatan dan pengurusan personal berlandaskan prinsipprionsip perkhidmatan serta peraturan yang ditetapkan.
 • Memberikan kursus dan latihan kepada semua kakitangan bagi meningkatkan profesionalisme sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.

2. UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

 • Memperakui penerimaan aduan (Surat Akuan Terima) kepada pengadu dalam tempoh 24 jam dari tarikh aduan diterima.
 • Menyelesaikan segala aduan pelanggan dalam tempoh 10 hari waktu bekerja.
 • Menyelaras penyediaan maklum balas isu menerusi media dalam tempoh 3 hari waktu bekerja.
 • Memenuhi 80% tahap kepuasan pelanggan dengan membuat pengukuran melalui Kajian Kepuasan Pelanggan sekurang-kurangnya 1 kali setahun.
 • Menyedia dan menerbitkan Buku Laporan Tahunan YPKDT 1 kali setahun.
 • Menyedia dan menerbitkan Buletin YPKDT 1 keluaran setahun.
 • Memantau dan mengemaskinikan kandungan portal, laman sosial (Facebook Page, Instagram, Tiktok, Twitter, Youtube) YPKDT setiap hari waktu bekerja.
 • Mengeluarkan Nota Kepada Pengarang (NE) selewat-lewatnya dalam tempoh 24 jam sebelum tarikh program dan mengedarkan Kenyataan Media kepada media massa serta merta sebaik sahaja diterima.

3. UNIT KEWANGAN

 • Memastikan semua tuntutan yang lengkap dibayar dalam tempoh 14 hari bekerja.
 • Menyediakan Anggaran Perbelanjaan Tahunan mengikut tarikh yang telah ditetapkan.
 • Memastikan pencapaian prestasi perbelanjaan mengurus dan tanggungan serta pembangunan pada puratanya melebihi paras 85% peruntukan tahunan yang
  diluluskan.

4. UNIT PENGURUSAN ASET

 • Menyediakan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih Kerajaan sepertimana peruntukan Pekeliling Pengurusan Aset Alih Kerajaan: 1PP
 • Menjalankan Mesyurat Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan setiap suku tahun sepertimana peruntukan Pekeliling Pengurusan Aset Alih Kerajaan: 1PP
 • Mendaftar, menyimpan, mengemaskini penggunaan dan menyelenggara aset alih kerajaan sepertimana peruntukan Pengurusan Aset Alih Kerajaan: 1PP
 • Memproses permohonan pelupusan dan hapuskira Aset Kerajaan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.

5. UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK

 • Permohonan lengkap bagi Pengecualian Dari Tatacara Perolehan Kerajaan diputuskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
 • Penyediaan Jadual Harga Pembukaan Tender dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh tutup tender.
 • Pengeluaran Surat Keputusan Tender dalam tempoh tiga (3) hari bekerja kepada jabatan pelaksana dari tarikh Mesyuarat Lembaga Perolehan diadakan.
 • Pelawaan Tender Kontrak Pusat dilaksanakan dalam tempoh lima (5) bulan sebelum tempoh kontrak pusat tamat.

6. UNIT TEKNOLOGI MALUMAT

 • Menyelenggara dan menyelesaikan aduan berkaitan sistem maklumat dalam tempoh 14 hari waktu bekerja dari tarikh aduan diterima.
 • Memberi perkhidmatan teknologi maklumat kepada YPKDT melalui kualiti perkhidmatan sokongan teknikal dan khidmat nasihat.
 • Memantau dan memastikan kontraktor penyelenggaraan menyelesaikan aduan-aduan masalah pengguna dengan segera dan cekap.
 • Berusaha memenuhi keperluan pembangunan sistem, aset ICT, rangkaian serta latihan ICT kepada kakitangan YPKDT.
 • Memastikan pelayan (server) beroperasi dan boleh dicapai sekurang-kurang 95% setahun dan memastikan keselamatan pusatdata sentiasa terjamin sepanjang masa.
 • Mengemaskini kandungan laman web jabatan dalam tempoh dua (2) hari waktu bekerja dari tarikh maklumat diterima.

Accessibility Toolbar

ms_MYMS

Unit Kaunseling & Motivasi

KETUA UNIT (S41)

MUHAMAD RIDHWAN BIN SAMSUDIN

PENGENALAN

Unit Komunikasi Korporat merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab dalam mengurus dan menyelaras program komunikasi korporat, pengurusan media dan publisiti serta perhubungan pelanggan YPKDT.

FUNGSI

Unit Komunikasi Korporat merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab dalam mengurus dan
menyelaras program komunikasi korporat, pengurusan media dan publisiti serta perhubungan
pelanggan YPKDT.

Unit Pembanggunan Orang Kurang Upaya

KETUA UNIT (S41)

MUHAMAD RIDHWAN BIN SAMSUDIN

PENGENALAN

Unit Komunikasi Korporat merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab dalam mengurus dan menyelaras program komunikasi korporat, pengurusan media dan publisiti serta perhubungan pelanggan YPKDT.

FUNGSI

Unit Komunikasi Korporat merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab dalam mengurus dan
menyelaras program komunikasi korporat, pengurusan media dan publisiti serta perhubungan
pelanggan YPKDT.

Unit Pembangunan Awal Kanak-kanak & Remaja

KETUA UNIT (S41)

MUHAMAD RIDHWAN BIN SAMSUDIN

PENGENALAN

Unit Komunikasi Korporat merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab dalam mengurus dan menyelaras program komunikasi korporat, pengurusan media dan publisiti serta perhubungan pelanggan YPKDT.

FUNGSI

Unit Komunikasi Korporat merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab dalam mengurus dan
menyelaras program komunikasi korporat, pengurusan media dan publisiti serta perhubungan
pelanggan YPKDT.